Informació addicional de Protecció de Dades

Tractament: Gestió de les subvencions

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Associació Entrem-hi

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades d’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades: Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control.

 

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

D’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions.

 

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret a la Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa que podrà fer les següents verificacions:

– Comprovació de la vostra identitat

– Verificació, en cas que la vostra participació en l’activitat subvencionada comporti una inserció laboral, de les dades de vida laboral a la seguretat social.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

− Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

− Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

− En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

− En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. Entrem-hi deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a: info@coopsetania.cat

 

Quines vies de reclamació hi ha:

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Subscriu-te al nostre butlletí

Rebràs les últimes novetats de Coopsetània

Avís legal

T'has subscrit correctament!