Informació bàsica de protecció de dades del tractament:

Informació i Difusió de l’Economia Social” Responsable del tractament: Associació Entrem-hi que forma part (o membre) de Coopsetània – l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès Garraf

Finalitat: La finalitat és la donar a conèixer i difondre les actuacions i activitats sobre l’economia Social i solidària i mantenir informada la  xarxa de les accions que es porten a terme. 

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: Les dades no es cedeixen a tercers.

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets teniu més informació.  info@coopsetania.cat

 

Informació addicional de Protecció de Dades

Tractament: Gestió de les subvencions i difusió  d’accions.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals? Identitat: Entrem, sccl que forma part de Coopsetània – l’Ateneu Cooperatiu de la Regió Penedès juntament amb Actua sccl, la Fura Continguts, Facto sccl , Cal Trajo sccl, Bildi sccl, L’Economat sccl, Camerata sccl, Contrapunt sccl i Arqueovitis sccl.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades d’acord amb l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost i amb l’expedient  TSF039/19/00111, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme. Durant quant de temps conservarem les vostres dades: Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control.

També  amb la finalitat de poder fer difusió de les accions, activitats i formacions relacionades amb la difusió de l’Ateneu Cooperatiu Coopsetània relacionades amb l’Economia social i solidària.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals? A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment. D’acord amb l’Ordre EMT/167/2021, de 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret a la Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector  i les Cooperatives  que podrà fer les següents verificacions:

1)  Comprovació de la vostra identitat.

2)  Verificació, en cas que la vostra participació en l’activitat subvencionada comporti una inserció laboral, de les dades de vida laboral a la seguretat social.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

−      Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

−      Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

−      En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

−      En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. Entrem-hi deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a: info@coopsetania.cat

Quines vies de reclamació hi ha:

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

 

 Altres informacions

En compliment de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades personals que proporcioneu seran tractades amb la finalitat de gestionar la inscripció al curs i la posterior gestió administrativa associada, incloent la gestió de les subvencions que atorga la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. El tractament de les seves dades es legitima amb el seu consentiment exprés amb la formalització de la inscripció. Les seves dades no seran tractades a nivell internacional ni per a elaboració de perfils, però seran gestionades a través d’una plataforma externa. Així mateix, seran cedides al Ministeri de Treball y Economia Social d’acord amb la legislació aplicable en vigor. La unitat responsable del tractament de les dades és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i la entitat encarregada del seu tractament serà l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès Garraf  de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius del programa d’Economia Social, en virtut segons estableixen las bases d’atorgament de les subvencions del programa Ateneus Cooperatius. Les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment en base als riscos identificats per al seu tractament i seran custodiades durant 5 anys, el temps que estableix l’ordre. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el tractament, sol·licitar la portabilitat, a oposar-vos al seu tractament, i a o ser objecte de decisions individualitzades en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut) 

Subscriu-te al nostre butlletí

Rebràs les últimes novetats de Coopsetània

Avís legal

T'has subscrit correctament!